តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

Khflix Ads

បញ្ជីភាគ 194 Views រាយការណ៍

  • The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall

សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall

1700 years to build. 5500 miles long. What were they trying to keep out?Dec. 16, 2016China103 Min.PG-13
Your rating: 0
8 1 vote

Pictures

សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
សង្គ្រាមមហាកំផែងចិន | Song kream moha kom peng | The Great Wall
Original Title The Great Wall
IMDb Rating 5.9 144,662 votes
TMDb Rating 6.007 4,855 votes

Director

Zhang Yimou
Director

Cast

Matt Damon isWilliam
William
Jing Tian isCommander Lin Mae
Commander Lin Mae
Andy Lau isStrategist Wang
Strategist Wang
Zhang Hanyu isGeneral Shao
General Shao
Han Lu isPeng Yong
Peng Yong
Lin Gengxin isCommander Chen
Commander Chen
Eddie Peng isCommander Wu
Commander Wu
Huang Xuan isCommander Deng
Commander Deng

Related Movies

Operation Chromite
គម្រោងប្រាក់ដុល្លាក្លែងក្លាយ | Project Gutenberg | 無雙
The Childe
Spiritwalker
Meg 2: The Trench
Supercell
Stealing Raden Saleh
ជាមួយនឹងព្រះ: 49 ថ្ងៃចុងក្រោយ | Along with the Gods: The Last 49 Days
The Monkey King 2
Legend of the Ancient Sword
Spy Kids: Armageddon
គំរាមជើងខ្លាំង | Triple Threat

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published