តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង?

ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet

ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet

Don't let the devil win.May. 15, 2019South Korea110 Min.Not Rated
Your rating: 0
9 1 vote

Pictures

ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
ប្រូម៉ាបតាមសងសឹកឃាតកររោចិត្ត | The Gangster, the Cop, the Devil | 악인전 | BroMab Tam Songsoek KheatKor Rok Chet
Original Title 악인전
IMDb Rating 6.9 20,007 votes
TMDb Rating 7.758 834 votes

Director

Lee Won-tae
Director

Cast

Ma Dong-seok isJang Dong-su
Jang Dong-su
Kim Moo-yul isJung Tae-suk
Jung Tae-suk
Kim Sung-kyu isKang Gyeong-ho
Kang Gyeong-ho
Choi Chul-min isKwon Oh-sung
Kwon Oh-sung
Heo Dong-won isChoi Moon-sik
Choi Moon-sik
Yoo Jae-myung isHeo Sang-do
Heo Sang-do
Lee Seo-hwan isChoi Jeong-gyu
Choi Jeong-gyu
Oh Hee-joon isKim Dong-chul
Kim Dong-chul
Kim Gyu-ri isCha Seo-jin
Cha Seo-jin
Yoo Seung-mok isAhn Ho-bong
Ahn Ho-bong

Related Movies

New World
Paradise Found 2015
សិស្សឆ្នើមកំពូលល្បិច
Conjuring Curse
Ghost Shark 2013
The Sleep Curse
Kung Fu Jungle
Supercell
Heart Of Stone 2023
Villa Nabila
The Childe
Train To Busan Presents Peninsula (2020)

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published